گیاه Geranium ocellatum

Geranium ocellatum
-
1
Cambess.
-
0
Geraniaceae

عکس

0.25
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
مدر، ادرارآور