گیاه Geranium pusillum

Geranium pusillum
سوزن چوپان گل ریز
1
L.
-
0
Geraniaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
ضد درد
قابض