گیاه Geranium robertianum

Geranium robertianum
سوزن چوپان قرمز
2
L.
Herb Robert
0
Geraniaceae

عکس

0.4
0.4
-
یکساله/دوسالانه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
ضد روماتیسم
قابض
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

دورکننده
ماده رنگ