گیاه Geranium rotundifolium

Geranium rotundifolium
سوزن چوپان برگ دایره ای
1
L.
-
0
Geraniaceae

عکس

0.4
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
مدر، ادرارآور