گیاه Geranium sibiricum

Geranium sibiricum
-
1
L.
-
0
Geraniaceae

عکس

0.2
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
قابض
مدر، ادرارآور