گیاه Geranium sylvaticum

Geranium sylvaticum
سوزن چوپان جنگلی
0
L.
Wood Cranesbill
0
Geraniaceae

عکس

1
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
خیر
-
-

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ