گیاه Geranium thunbergii

Geranium thunbergii
-
1
Lindl.&Paxt or Siebold.&Zucc.
-
1
Geraniaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

برگ
چای