گیاه Geranium wallichianum

Geranium wallichianum
-
2
D.Don.
-
0
Geraniaceae

عکس

0.3
1.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
قابض
مسکن دندان درد
مقوی معده

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تانین
ماده رنگ