گیاه Glaucium flavum

Glaucium flavum
شقایق شاخدار زرد
1
Crantz.
Horned Poppy
2
Papaveraceae
G. luteum.

عکس

0.6
0.45
-
چندساله
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

روغن

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی