گیاه Globularia vulgaris

Globularia vulgaris
گل توپی
1
L.
-
0
Globulariaceae

عکس

0.2
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
محرک
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)