گیاه Halesia carolina

Halesia carolina
-
0
L.
Silver-Bell Tree
1
Styracaceae
H. carolina.

عکس

8
10
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب