گیاه Haloxylon ammodendron

Haloxylon ammodendron
سیاه تاغ
0
(C.A.Mey.)Bunge.
-
0
Chenopodiaceae

عکس

2
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
بله
-
-
-

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
سوخت
ماده رنگ