گیاه Hedychium gracile

Hedychium gracile
-
0
Roxb.
-
1
Zingiberaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل