گیاه Hedychium spicatum

Hedychium spicatum
-
2
Buch.-Ham.
-
1
Zingiberaceae

عکس

1.5
0.7
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
مقوی معده
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

ریشه
گل

سایر موارد استفاده

اسانس
بخور دادن