گیاه Helleborus foetidus

Helleborus foetidus
-
2
L.
Stinking Hellebore
0
Ranunculaceae

عکس

0.8
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
خیر
-
-

قسمت مورد استفاده

گیاه