گیاه Helleborus niger

Helleborus niger
رز نوئل، خریق سیاه
2
L.
Black Hellebore
0
Ranunculaceae

عکس

0.3
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
ضد کرم
قاعده آور
قلبی
قی آور
مخدر
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
هومئوپاتی

سایر موارد استفاده

انگل کش
پوشش زمین
متفرقه