گیاه Herpetospermum pedunculosum

Herpetospermum pedunculosum
-
2
(Ser.)Baill.
-
2
Cucurbitaceae

عکس

2
0
-
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
صفرا آور
ضد التهاب

استفاده خوراکی

بذر