گیاه Hippophae rhamnoides

Hippophae rhamnoides
سنجد تلخ، کام کهام
5
L.
Sea Buckthorn
5
Elaeagnaceae

عکس

6
2.5
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

سرطان
ضد کرم، کرم کش
ضماد
قابض
قلبی
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
تثبیت خاک
چوب
روغن غیر خوراکی
زغال چوب
سوخت
لوازم آرایشی و بهداشتی
ماده رنگ