گیاه Hyacinthoides nonscripta

Hyacinthoides nonscripta
-
1
(L.)Chouard. ex Rothm.
Bluebell
0
Liliaceae
Endymion non-scriptus. Scilla non-scriptus.

عکس

0.3
0.2
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قابض خونریزی
مدر، ادرارآور

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چسب
نشاسته