گیاه Hyacinthus orientalis

Hyacinthus orientalis
سنبل
0
L.
Hyacinth
0
Hyacinthaceae

عکس

0.3
0.1
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
ماده رنگ