گیاه Ilex aquifolium

Ilex aquifolium
خاس
2
L.
Holly
3
Aquifoliaceae
I. balearica.

عکس

9
5
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
بله
نه
بله
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
خلط آور
درمان با گل به روش باخ
قابض
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

چای

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین
چوب
سوخت