گیاه Ilex cassine

Ilex cassine
-
1
L.
Cassine
1
Aquifoliaceae
I. caroliniana.

عکس

10
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خواب آور
قی آور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

چوب
صابون