گیاه Ilex coriacea

Ilex coriacea
-
0
(Pursh.)Chapm.
Large Gallberry
1
Aquifoliaceae

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه