گیاه Ilex crenata

Ilex crenata
خاس
0
Thunb.
Japanese Holly
1
Aquifoliaceae

عکس

5
3
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پرچین