گیاه Ilex glabra

Ilex glabra
-
0
(L.)A.Gray.
Inkberry
1
Aquifoliaceae
Prinos glaber.

عکس

3
2
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

پرچین