گیاه Ilex latifolia

Ilex latifolia
-
0
Thunb.
Tarajo
1
Aquifoliaceae

عکس

6
5
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
چای