گیاه Ilex rotunda

Ilex rotunda
-
1
Thunb.
-
0
Aquifoliaceae

عکس

20
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون