گیاه Ilex verticillata

Ilex verticillata
توسکای فلس دار
3
(L.)A.Gray.
Winterberry
1
Aquifoliaceae
Prinos verticillata.

عکس

2
1.5
خزان کننده
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پوست
قابض
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

چای