گیاه Ipomoea alba

Ipomoea alba
-
1
L.
Moonflower
2
Convolvulaceae
Calonyction aculeatum. C. album.

عکس

10
0
همیشه سبز
بالا رونده چند ساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ

قسمت مورد استفاده

گل