گیاه Ipomopsis aggregata

Ipomopsis aggregata
-
2
(Pursh.)V.E.Grant.
Skyrocket
1
Polemoniaceae
Gilia aggregata. (Pursh.)Spreng.

عکس

1
0.3
-
دو ساله/چند ساله
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضد عفونی کننده
قی آور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

چای
شهد

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چسب
صابون