گیاه Jovibarba sobolifera

Jovibarba sobolifera
-
0
(Sims.)Opiz.
Hen And Chickens Houseleek
2
Crassulaceae
Sempervivum soboliferum.

عکس

0.1
0.2
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ