گیاه Juglans major

Juglans major
-
0
(Torr.)Heller.
Arizona Walnut
2
Juglandaceae
J. microcarpa major. J. rupestris major. J. torreyi.

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
علف کش
ماده رنگ