گیاه Juniperus ashei

Juniperus ashei
-
0
Buchholz.
Ashe Juniper
1
Cupressaceae

عکس

6
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب