گیاه Juniperus chinensis

Juniperus chinensis
ارس چینی
2
L.
Chinese Juniper
0
Cupressaceae
J. sheppardii. J. sphaerica.

عکس

15
3
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
ضد انگل- انگل کش
ضد تومور
ضد روماتیسم
کبدی

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

انگل کش
پوشش زمین