گیاه Juniperus conferta

Juniperus conferta
ارس ساحلی
0
Parl.
Shore Juniper
2
Cupressaceae
J. littoralis.

عکس

0.15
2
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین