گیاه Juniperus excelsa

Juniperus excelsa
ارس
1
M. Bieb.
Grecian Juniper
2
Cupressaceae
J. macropoda. Boiss.

عکس

20
0
همیشه سبز
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چوب
سقف ضد آب
سوخت