گیاه Juniperus horizontalis

Juniperus horizontalis
ارس خزنده
1
Moench.
Creeping Juniper
2
Cupressaceae

عکس

1
3
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
کلیه
محرک تعریق

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
چای

سایر موارد استفاده

بخور دادن
پوشش زمین
مراقبت کودک