گیاه Juniperus monosperma

Juniperus monosperma
-
2
(Engelm)Sarg.
One-Seed Juniper
3
Cupressaceae

عکس

18
0
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تسهیل کننده زایمان
ضد ورم
ضماد
قفسه سینه
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده

استفاده خوراکی

آدامس
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
رنگ آمیزی دائمی
روشنایی (مشعل)
سوخت
فتیله/مواد آتش زا
فیبر
گردن بند
ماده رنگ