گیاه Juniperus occidentalis

Juniperus occidentalis
-
2
Hook.f.
Western Juniper
3
Cupressaceae
J. pyriformis.

عکس

18
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
تب بر
تسهیل کننده زایمان
خونساز
ضد درد، مسکن درد
ضماد
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چوب
روشنایی (مشعل)
سبد
سوخت
فتیله/مواد آتش زا
فیبر
گردن بند
متفرقه