گیاه Juniperus oxycedrus

Juniperus oxycedrus
ابهل، ارس خاردار
1
L.
Prickly Juniper
0
Cupressaceae

عکس

15
0
همیشه سبز
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پوست
ضد انگل- انگل کش

سایر موارد استفاده

انگل کش
ذره بین
روغن غیر خوراکی