گیاه Juniperus recurva

Juniperus recurva
-
1
Buch.-Ham. ex D.Don.
Himalayan Juniper
1
Cupressaceae
J. religiosa. J. repanda.

عکس

12
6
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قی آور

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

اسانس
بخور دادن