گیاه Juniperus rigida

Juniperus rigida
-
1
Siebold.&Zucc.
Temple Juniper
2
Cupressaceae

عکس

8
8
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
روغن غیر خوراکی