گیاه Juniperus sabina

Juniperus sabina
مای مرز، ابهل
2
L.
Savine
0
Cupressaceae
Sabina vulgaris.

عکس

4
4
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
زگیل
سقط آور
قاعده آور
قی آور
مدر، ادرارآور

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس
انگل کش
پرچین
پوشش زمین
حشره کش
دورکننده