گیاه Juniperus squamata

Juniperus squamata
-
1
Buch.-Ham. ex D.Don.
Flaky Juniper
0
Cupressaceae
J. recurva squamata.

عکس

4
5
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست

سایر موارد استفاده

بخور دادن
پوشش زمین
چوب
سوخت