گیاه Juniperus tetragona

Juniperus tetragona
-
0
Schltdl.
-
2
Cupressaceae
J. mexicana.

عکس

0
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب