گیاه Juniperus virginiana

Juniperus virginiana
ارس ویرجینایی، ارس آمریکایی، سرو کوهی
2
L.
Pencil Cedar
2
Cupressaceae

عکس

20
8
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
التهاب زا
رایحه درمانی
سرطان
سقط آور
ضد کرم
قاعده آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

چای
میوه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس
بادشکن
بخور دادن
پوشش زمین
چوب
حشره کش
دورکننده
فتیله/مواد آتش زا