گیاه Koelreuteria paniculata

Koelreuteria paniculata
باران طلائی
1
Laxm.
Golden Rain Tree
2
Sapindaceae

عکس

10
10
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

چشمی

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

گردن بند
ماده رنگ