گیاه Lagenaria siceraria

Lagenaria siceraria
کدوی گرزی، کدوی قلیانی، سراحی
2
(Molina.)Standl.
Bottle Gourd
2
Cucurbitaceae
L. vulgaris.

عکس

9
0
-
بالا رونده یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی بیوتیک
پادزهر
تب بر
دافع سنگ ادراری
ضد کرم، کرم کش
ضماد
قی آور
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل (شدید)
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بطری
ساخت آلات موسیقی
ظروف