گیاه Larix x marschlinsii

Larix x marschlinsii
-
0
Coaz.
Dunkeld Hybrid Larch
0
Pinaceae
Larix x. eurolepis. Henry.

عکس

50
0
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

بادشکن
تانین
چوب
رزین