گیاه Larrea tridentata

Larrea tridentata
-
2
(Sessé.&Moc. ex DC.)Coville.
Creosote Bush
2
Zygophyllaceae
L. divaricata. L. mexicana.

عکس

4
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

ادویه
چای

قسمت مورد استفاده

برگ